Network of Excellence Kinder IC

In 2009 is het ‘Network of Excellence Kinder IC’ opgericht door de 8 academische ziekenhuizen in Nederland die over een IC voor Kinderen beschikken. Het netwerk streeft naar een wetenschappelijke onderbouwing van richtlijnen op de IC voor Kinderen (nieuw en bestaand), om zo optimale overlevingskansen voor kinderen te creëren. Tevens wil men dat de kwaliteit van leven na de IC-opname zo goed mogelijk is. Voor zowel de patiënt als de directe familie.

Gebundelde krachten

De noodzaak om de krachten te bundelen in één netwerk, komt voort uit wetenschappelijk oogpunt. Door het grote aantal verschillende diagnoses dat wordt gesteld, zijn de aantallen per groep en per ziekenhuis te gering om snel – en statistisch significant – te kunnen beantwoorden. Door samen te werken in zogenaamde multi-center onderzoeksprojecten, is dit wél mogelijk. Dat het initiatief tot samenwerking vanuit de artsen van de verschillende IC’s zelf komt, is niet alleen prijsenswaardig, maar tevens baanbrekend in de medische wereld.

Voorbeelden van onderzoeksvragen

Een voorbeeld van een typische onderzoeksvraag die door het netwerk beantwoord kan worden, is het terugbrengen van het aantal kinderen dat jaarlijks overlijdt aan vermijdbare, aan de behandeling gerelateerde fouten. Ieder kind dat hierdoor overlijdt, is er een te veel. Een ander voorbeeld is de behandeling van kinderen die jaarlijks kunstmatig moeten worden beademd in verband met een luchtweginfectie. Verkorting van het aantal beademingsdagen is niet alleen belangrijk voor het kind, maar heeft ook belangrijke socio-economische gevolgen. Wetenschappelijk onderzoek van het netwerk kan zich daarnaast richten op directe patiëntenzorg. Er is onderzoek nodig naar mechanismen van ziektes. Dit vindt plaats onder gecontroleerde omstandigheden in het laboratorium.

Gestelde doelen

Het Network of Excellence Kinder IC streeft ernaar om jaarlijks minimaal 1 patiëntgebonden onderzoek te starten. Dit lijkt misschien niet veel, maar dergelijke onderzoeken nemen gemiddeld genomen 4 jaar in beslag. Elk onderzoek wordt afgesloten met een publicatie in een internationaal, zogenaamd peer-reviewed, medische vakblad. Daarnaast is het streven om, gekoppeld aan de genoemde onderzoeken, jaarlijks ten minste 1 arts-onderzoeker een academische promotie te laten starten aan een van de deelnemende universiteiten. Ook deze onderzoeksresultaten nemen naar verwachting 4 jaar in beslag en worden gepubliceerd.

Financiering

Wetenschappelijk onderzoek is een kostbare aangelegenheid. Door de krachten te bundelen in een multi-center onderzoeksproject worden de beschikbare gelden zo efficiënt mogelijk benut. Echter: er blijft nog steeds veel geld nodig om de belangrijke zorg-gerelateerde onderzoeksprojecten van het Network of Excellence Kinder IC de komende jaren uit te voeren.